مراسم جشنواره در زنجان برگزار شد.*****کتاب جشنواره برای تمامی شرکت کنندگان پست خواهد شد.*****
 
The Ceremony is held on Zanjan City.*****All authors with accepted photos will receive a free copy of high quality catalog.*****

News/اخبار


11/02/2016
MENTAL HEALTH 2016 INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY will be open for photographers from around the world. It is a free exhibition with $10,000 cash awards & print catalog
Today: 21-Nov-2017
Closed Date

Time Zone: GMT +3:30